Show simple item record

dc.contributor.authorMyklebust, Øyvind
dc.date.accessioned2012-09-18T11:40:51Z
dc.date.available2012-09-18T11:40:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171560
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractOppgavens tema er sosial klasse og sosialisering i relasjon til elever sin opplevelse og mestring i kroppsøving. Bakgrunnen er at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om temaet, mens formålet for faget tilsier at det er et inkluderende fag for alle. Rammeverket for oppgaven er teori og tidligere forskning på sosial klasse og sosialisering. Sentrale er begrepene og teoriene til Pierre Bourdieu, samt Shilling sin videreutviklingen av kapitalbegrepet til kroppslig kapital. Som metode har det blitt brukt feltarbeid og kvalitative intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført i en skoleklasse på tiende trinn. Jeg har intervjuet fem elever, fire foreldre samt kroppsøvingslæreren. Deres erfaringer, i lag med observasjonene, danner grunnlaget for analysene. Resultatene er fremstilt ved en personsentrert og en temabasert analyse. Her vises hvordan sosial klasse og sosialisering kan ha betydning for elevenes deltakelse i idrett og fysisk aktivitet på fritiden, noe som er sentralt for hvordan elever opplever deltakelse i kroppsøving. Elever som er sosialisert inn i idrett og fysisk aktivitet har et fortrinn, mens de som er sosialisert inn i idretter eller fysiske uttrykksformer som stemmer overens med de hovedaktivitetene som dominerer i faget har et dobbelt fortrinn. Sentralt i denne sammenhengen er lærerens habitus, valg av innhold i faget, og måten han/hun presenterer aktivitetene på. Dette bekrefter at det å komme inn i faget med ulike forutsetninger har betydning for hvordan elevene opplever og mestrer i faget. Oppgaven illustrerer også ut i fra informantenes fortellinger at sosial klasse kan ha betydning for sosialiseringen,og at sosialiseringen til idrett og fysisk aktivitet er variert og flerfoldig. I et relativt homogent utvalg har det både blitt funnet likheter og ulikheter i deres sosialisering til idrett og fysisk aktivitet. Samt likheter og ulikheter i hvordan dette har betydning for det de møter i kroppsøvingsfaget. Det er grunnlag for å hevde at deres klassebakgrunn og sosialisering har betydning for hvordan de opplever og mestrer i kroppsøvingsfaget på ulike måter. Faget fungerer heller ikke som nyskapende, men i større grad som et supplement for de som allerede er aktive på fritiden.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectsosialiseringno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectopplevelserno_NO
dc.subjectklassesamfunnno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.title"Du blir vel sånn som de du er med" : om betydningen av sosial klasse og sosialisering for elevers opplevelser og mestring i kroppsøvingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record