Show simple item record

dc.contributor.authorRise, Eirin Nygaard
dc.date.accessioned2012-12-07T13:59:36Z
dc.date.available2012-12-07T13:59:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicine
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171774
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Alle friske gravide anbefales i dag å være fysisk aktive under svangerskapet. Flere fagmiljø hevder at å trene spesifikk styrketrening for mage- musklene under svangerskapet vil gi en lettere fødsel. Det er imidlertid ikke funnet vitenskapelige studier på dette ved søk i databaser. Hensikten med denne studien var å undersøke om førstegangsfødende kvinner som rapporterer at de har trent mage- musklene før og under svangerskapet har redusert sannsynlighet for akutt keisersnitt, tang- og vakuumforløsning og 3. og 4. grads perineal ruptur. Metode: Dette er en prospektiv kohortstudie. Datamateriell ble hentet fra den norske Mor og Barn undersøkelsen i tidsrommet 1999- 2009, og 38 185 kvinner som hadde besvart spørreskjema 1 og 3 og som hadde født ett barn ble inkludert. Eksklusjons- kriterier: multiparitet, manglende registrering av hovedutfallsmålene type fødsel og perineal ruptur. Informasjon om trening før og i løpet av svangerskapet ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema. Data fra undersøkelsen ble koblet opp mot Medisinsk fødselsregister. Sammenhengen mellom rapportert styrketrening av magemusklene og fødselsutfall ble undersøkt ved hjelp av logistisk regresjon. Det ble kontrollert for kjente og tilgjengelige konfoundere. Resultatene er presentert som ujusterte (cOR) og justerte odds ratio (aOR), med 95 % konfidensintervall (95 % Cl). Signifikansnivå <0,05. Resultat: Studien viste at om lag 2/3 av kvinnene trente magemusklene 3 måneder før graviditeten. Dette ble redusert til 1/3 ved svangerskapsuke 30. Det var en statistisk signifikant svak økt sannsynlighet for tang- og vakuumforløsning hos de som trente magemusklene 1-2 ganger i uken 3 mnd før graviditeten (aOR 1,12 (95 % Cl: 1,01- 1,24). Det var en statistisk signifikant økt sannsynlighet for 3. og 4. grads perineal ruptur hos de som trente magemuskler ≥ 3 i uken i graviditetsuke 17 (aOR 1,47 (95 % Cl: 1,06- 2,03). Vi fant ingen statistisk signifikant assosiasjon mellom trening av magemusklene og akutt keisersnitt. Konklusjon: Studien fant ingen positiv effekt av rapportert magemuskeltrening på type fødsel og perineal ruptur. Tvert i mot var det svak men statistisk signifikant økt sannsynlighet for tang- og vakuumforløsning ved trening 1-2 ganger i uken 3 mnd før graviditeten og økt sannsynlighet for 3. og 4. grads perineal ruptur ved trening ≥ 3 ganger i uken ved svangerskapsuke 17. Begrensninger ved studien er selvrapportering av magemuskeltrening, og manglende måling av styrke. Det er behov for randomiserte kontrollerte studier dersom en skal undersøke effekten av spesifikk styrketrening på gravide og fødsel, men pga lave insidenstall vil dette bli svært omfattende og kostbart.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkvinnerno_NO
dc.subjectsvangerskapno_NO
dc.subjectfødselno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectstyrketreningno_NO
dc.titleEr det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur?: en prospektiv kohortstudie av 38 185 førstegangsfødende kvinner fra Den norske mor og barn undersøkelsenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record