Show simple item record

dc.contributor.authorØyehaug, Harald Krog
dc.date.accessioned2016-08-29T10:41:00Z
dc.date.available2016-08-29T10:41:00Z
dc.date.issued2016-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402415
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgåva er skriven innan seksjonen for kroppsøving og pedagogikk, ved Norges idrettshøgskole (NIH). Oppgåva er ein del av eit større prosjekt på seksjonen som har namnet: Hva skjer i skolen? Studien si hensikt er å klargjere korleis innsats vert oppfatta, gjennomført og erfart i kroppsøving på elev og lærarnivå. Hensikta er vidare å sjå korleis forskrifta om innsats i frå 2012 er praktisert og tolka i kroppsøving. Oppgåva er forankra i det sosialkonstruktivistiske perspektivet og har eit læreplanteoretisk perspektiv utvikla av John I. Goodlad (1979). Sentralt i teorien er tolking av læreplanen på ulike nivå i skuleverksemda. Goodlad sit omgrepsapparat fortel om ulike tolkingar av læreplanen, frå den ideologiske læreplanen på globalt og nasjonalt nivå ned til den erfarte læreplanen på elevnivå. Utdanningsdirektoratet si forskrift om innsats i frå 2012 står sentralt gjennomgåande i oppgåva og i analysen. Det er brukt intervju innanfor kvalitativ metode som forskardesign. 2 lærarar og 12 elevar ved ein ungdomskule står for datagrunnlaget i oppgåva. Studien har vist at lærarane basera seg i stor grad på skjønn, og på ei individuell tolking i forskrifta. Lærarane arbeidar saman om to klasser i kroppsøving og har gjennom samarbeidet opparbeida seg felles arbeidsformer, men det viser seg at dei har ulik forståing av korleis innsats vert vist som haldning. Elevane er reflekterte og er opptatt av å vise innsats slik dei oppfattar er forventa. Innsats er noko elevane skal vise på ordentleg. Studien har kanskje opna fenomenet litt meir, slik at framtidig forsking kan sjå vidare på korleis lærarane kan realisere det dei oppfattar som faget sin eigenart, og korleis elvane opplever sitt handlingsrom for å vise innsats, ha medverknad og uttrykke ansvaret dei tek i faget.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectvurdering
dc.subjectlæreplaner
dc.subjectlærere
dc.title"Innsats" i kroppsøving i ungdomsskulen: ei kvalitativ intervjustudie av eit utval elevar og lærarar om innsatsforskrifta i kroppsøvingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record