Show simple item record

dc.contributor.authorWeider, Christoffer
dc.date.accessioned2018-08-08T08:40:20Z
dc.date.available2018-08-08T08:40:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507980
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med masterprosjektet er å trekke frem elevenes erfaring med friluftsliv i kroppsøvingsfaget i den videregående skolen. Erfaringene kan være til hjelp for å belyse den erfarte læreplanen i hovedområdet friluftsliv, i et elevperspektiv. Forskning (Leirhaug & Arnesen, 2016; Lyngstad, Flagestad, Leirhaug & Nelvik, 2011) viser at friluftsliv er nedprioritert i kroppsøving, og at læreplanens intensjoner ikke stemmer i praksis. Derfor ønsker jeg å se på hvilke erfaringer elevene gjør seg, når friluftsliv er vektlagt i undervisningen. Studiens teoretiske grunnlag fremhever friluftsliv som et allsidig og kulturelt fenomen, som vanskelig lar seg avgrense til en enkel fortolkning. I tillegg vil friluftsliv som en del av læreplanen i kroppsøvingsfaget bli trukket frem. Som et grunnlag for å se på elevenes erfaring, vil John Dewey (1863) og hans tilnærming til erfaring og utdanning utgjøre studiens teoretiske rammeverk. For å undersøke elevenes erfaringer har jeg arbeidet innenfor samfunnsvitenskapen, og datamaterialet er innhentet gjennom kvalitative metoder som intervju og deltagende observasjon. Datamaterialet er analysert gjennom sentrale kategorier, som er utarbeidet med bakgrunn i mine problemstillinger. Skolen, er i følge stortingsmelding nr.18 (2015-2016), en viktig arena for å tilegne barn og ungdom erfaringer med friluftsliv. Resultatene indikerer at elevene gjør seg gode og lærerike erfaringer med friluftslivsundervisningen i den videregående skolen. Ved høy elevaktivitet i mindre grupper har undervisningen ført til friluftslivserfaringer, som elevene gjerne bruker igjen på fritiden. Flere av aktivitetene, med bål som fellesnevneren, falt i smak hos elevene. De viktigste erfaringene gjorde elevene seg rundt sosial deltagelse med hverandre. Dewey (1859) og Mead (1863) mener at mennesket må forståes som en del av et sosialt fellesskap. Innen fellesskapet er vi individuelle individer med praktiske handlinger, og handlingene må forståes i sammenheng med fellesskapet (Imsen, 2014). Erfaringene med å være en del av fellesskapet, førte til at elevene ble bedre kjent, utviklet et bedre klassemiljø og ble flinkere til å samarbeide med andre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectfriluftsliv
dc.subjectundervisning
dc.subjectelever
dc.subjectvideregående skole
dc.titleHvilke erfaringer gjør elever ved VG1 seg rundt friluftslivsundervisningen i kroppsøvingsfaget?: En kvalitativ studie av elevers opplevelser og erfaringer av økt fokus på friluftslivsundervisning ved en videregående skole i Oslonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department for Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record