Show simple item record

dc.contributor.authorHalberg, Stian
dc.date.accessioned2019-08-02T11:46:25Z
dc.date.available2019-08-02T11:46:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607047
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler læringsmiljø i en toppidrettslig skolekontekst. Målet var å etablere en forståelse av hvordan elever opplever og erfarer læringsmiljøet i det valgfrie programfaget Toppidrett i videregående opplæring. Bakgrunnen for studiens tema tar utgangspunkt i at det er elevenes opplevelse og erfaring av deres læringsmiljø som har avgjørende betydning for deres læring. Metodisk er studien bygget på en kvalitativ tilnærming. Det har blitt gjennomført semistrukturerte kvalitative intervjuer med åtte Vg3-elever fra to skoler. Datamateriale har blitt analysert ut i fra et bredt teoretisk rammeverk hvor begrepet læringsmiljø har blitt operasjonalisert gjennom fem forskningsbaserte faktorer som beskriver et godt læringsmiljø. Disse fem omhandler klasseledelse, lærer-elev relasjonen, relasjoner mellom elever og deres kultur for læring, samarbeid mellom skole og hjem og god ledelse, organisering og kultur for læring på skolen (NOU 2015:2). Videre har teoretiske perspektiver i Lave og Wengers situerte læringsteori (1991) blitt brukt til å rette oppmerksomheten mot læringens sosiale aspekt og sosiale strukturer i praksisfellesskaper. Funnene indikerer at elevene i stor grad opplever og erfarer et svært positivt læringsmiljø. Ut fra elevenes uttalelser fremstår toppidrettslæreren som avgjørende for elevenes læringsmiljø. Gjennom god klasseledelse og tett relasjon til elevene kan læreren skape en positiv atmosfære som har en smittende effekt på det sosiale samspillet blant elevene. Relasjonene mellom elevene preges av positivitet, og deres kultur for læring kjennetegnes av et felles engasjement for faget som styrker fokuset på læring. En identifisert utfordring relateres til hvordan iboende kunnskap i fellesskapet kan utnyttes slik at læringsmiljøet bidrar til kompetanseutvikling og kompetanseutveksling mellom elevene. Et godt samarbeid mellom skole og idrettslaget har betydning for elevenes faglige læring, motivasjon og trivsel i faget, spesielt i knyttet til totalbelastning. Manglende samarbeid kan kompenseres ved at lærer gir elevene stor frihet i faget. Elevene viste liten interesse eller oppmerksomhet for skole- og ledelsens rolle for deres læringsmiljø. Det viste seg også at dette var vanskelig for elevene å si noe om.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleElevers læringsmiljø i programfaget Toppidrett: En kvalitativ studie om hvordan Vg3-elever opplever og erfarer læringsmiljøet i det valgfrie programfaget «Toppidrett» på studieprogrammet Idrettsfag i videregående opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record