Show simple item record

dc.contributor.authorMæland, Stian
dc.date.accessioned2019-08-05T08:28:48Z
dc.date.available2019-08-05T08:28:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607107
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler profesjonalisering og dens implikasjoner for den administrative organiseringen av fotballklubber. Hverdagen til daglige ledere i fotballklubber blir påvirket av mange faktorer. Jeg benytter meg av interessentteori for å se på hvem som påvirker og hvem som blir påvirket av de daglige ledernes arbeid. Ny-institusjonell teori, hovedsakelig isomorfisme, brukes videre som teoretisk rammeverk for å belyse eventuell organisasjonsmessig likedannelse blant fotballklubber. Problemstilling: Studien er bygget opp omkring en hovedproblemstilling som er som følger: Hvordan organiserer fotballklubber seg i en mer profesjonell hverdag? Denne problemstillingen er overordnet for oppgaven og skal belyses ved å svare på følgende underproblemstillinger: (1) Hvilke interessenter blir påvirket eller påvirker driften av en fotballklubb? (2) Hvordan former ulike interessenter arbeidsoppgavene til en daglig leder? (3) Blir fotballklubber likere hverandre? Metode: For å besvare min hovedproblemstilling benytter jeg meg av kvalitativ metode i form av semi-strukturert intervju. Studiens empiriske bidrag fremgår av dataene som innhentes fra intervjuer fra et utvalg som består av fem fotballklubbers daglige ledere. Studiens resultater: Det fremgår av de empiriske dataene at interessentene man finner i omgivelsene til utvalgte klubber er de samme, noe som skaper et godt grunnlag for å kategorisere dem med utgangspunkt i attributtene makt, legitimitet og press. Man kan av dette lese at arbeidsoppgavene og interessentene man må forholde seg til i rollen som daglig leder stort sett er de samme og de er med på å forme arbeidet deres. Dette fører til en slags likedannelse blant klubber ved at man må organisere seg på måter som tilfredsstiller interessentene og som skaper legitimitet for klubben. Arbeidsoppgavene preges av at forhold med interessenter er dynamiske, men med noen interessenter som er sentrale for fotballklubbers overlevelse og som kan sies å være primære interessenter. Klubbene må videre ta hensyn til rammer som skapes av lokale forhold og forskjeller i ressurser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleProfesjonalisering i norsk fotball: En kvalitativ studie om hvordan fotballklubber organiserer seg i en mer profesjonell hverdagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record