Show simple item record

dc.contributor.authorEdland, Mari
dc.date.accessioned2020-07-03T07:47:44Z
dc.date.available2020-07-03T07:47:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660635
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractForskning viser en økning i elevers psykiske helseplager, hvor typiske symptomer på stress regnes som en av årsakene til økningen (Bakken, 2019). Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan elever i videregående skole opplever og erfarer stress i skolehverdagen og kroppsøvingsfaget. Studien har benyttet seg av en kvalitativ metodisk tilnærming for å besvare oppgavens problemstilling. I den forbindelse har det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer med seks Vg3-elever på studiespesialiserende utdanningsprogram. Datamaterialet ble videre analysert gjennom et bredt teoretisk rammeverk for å tematisere elevenes synspunkter. Selvvurderingstradisjonen (Rosenberg, 1979) og forventningstradisjonen (Bandura, 1997) har blitt valgt ettersom begge er opptatte av individets selvoppfatning knyttet til prestasjoner, og på den måten utfyller hverandre. Videre har det teoretiske perspektivet i Lazarus og Folkmans stressteori (1984) blitt anvendt for å forstå ulike aspekter ved elevenes opplevelser og erfaringer tilknyttet stress. Studiens funn indikerer at elevene periodevis opplever å være svært negativt stresset i skolehverdagen. Elevene peker på et akademisk prestasjonspress som det mest stressende i skolehverdagen, på bakgrunn av høye vurderingskriterier fra lærere og elevenes egne høye forventinger om å prestere. Samtidig mente noen av elevene at prestasjonsstresset kunne virke positivt stressende. Studiens resultater indikerer videre at elevene stort sett trives og opplever lite stress i kroppsøvingsfaget. Basert på erfaringer hevder elevene at følelsen av å ikke mestre aktiviteter til tider kan virke stressende i faget, samt synliggjøringen av kroppen. Det finnes individuelle måter å håndtere stressende opplevelser på, men samtlige av elevene trakk frem sosial støtte og passiv problemløsning ved å koble ut som sentralt i deres håndtering av stress. På bakgrunn av studiens funn fremstår tilretteleggelse av gode mestringserfaringer som sentralt i arbeidet for å minske stress i skolehverdagen. Videre argumenteres det for arbeid med elevers positive psykiske helse, for å senke elevers opplevelse av negativt stress. I den forbindelse anses kroppsøvingsfagets egenart som sentralt, i tillegg til å gi elevene støtte og kunnskap til å mestre eget liv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectstress
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectelever
dc.subjectforventninger
dc.subjectselvbilde
dc.subjectmestring
dc.subjectvideregående skole
dc.titleElevers opplevelse av stress i skolehverdagen og kroppsøvingsfaget: En kvalitativ studie om hvordan Vg3-elever opplever og erfarer stress i skolehverdagen generelt, og kroppsøvingsfaget spesielt.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for lærerutdanning og friluftlivsstudier / Department of Teacher Education and Outdoor Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record