Show simple item record

dc.contributor.authorFoss, Jane-Christin
dc.date.accessioned2011-11-24T10:16:27Z
dc.date.available2011-11-24T10:16:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171687
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse omkring friluftsliv som valgfag, med elevene og deres erfarte læreplan i hovedfokus. Problemstillingen hva utrykker elevene at de lærer i friluftsliv valgfag på en videregående skole? danner utgangspunkt for en studie der hensikten er å skape en bredere innsikt og forståelse av hvilke læringsituasjoner som elevene ser på som verdifulle. Den teoretiske verktøykasse har belyst læring som et sosiokulturelt fenomen som elevene konstruerer i møte med undervisningen, en sosial praksis/arena, og dens omgivelser. Pierre Bourdieus perspektiv blir brukt som inspirasjon for å utforske hvilken rolle og betydning elevenes biografi, medelever og lærere spiller i forhold til den enkelte elevs læring. Oppgavens teoretiske grunnlag blir til slutt sammenfattet gjennom det tredimensjonale læringsbegrepet, der sosiokulturell læringsteori og Pierre Bourdieus perspektiver møtes for å utforske elevenes læring i friluftsliv. Det empiriske materiale fremkommer gjennom elevstiler, feltobservasjoner, intervjuer og elevrapporter knyttet til elever som har friluftsliv som valgfritt programfag på en videregående skole i Østlandsområdet. Elevene har alle erfaringer med friluftsliv fra skolen, og de aller fleste også fra sin egen fritid, når de møter friluftsliv som valgfag. Studien viser at elevenes selvopplevde læring er preget mer av reproduksjon og utdypning enn av utvikling og utfordring. Betydningen av elevenes biografi kan derfor helle mot en tolkning av at elevene møter et innhold som allerede er kjent, og opplever derfor en bekreftelse av egen habitus. Datamateriale viser også at undervisningen ved skolen i stor grad er rettet mot innlæring av praktiske ferdigheter og sosial samhandling mellom elevene. Medelevenes betydning og rolle framstår dermed som viktig. Gode sosial relasjoner og bånd i et symmetrisk læringsfelleskap mellom elevene er det sentrale, mens forholdet til naturen mer framstår som en selvfølgelig, utematisert ramme. Lærerens rolle framstår som en balanse mellom det å gi elevene rom og frihet til sosial samhandling, og å tilrettelegge for refleksivitet og den samfunnskunnskap som også er innbakt i læreplan for friluftsliv som pedagogisk læringsarena i videregående skole. I denne aktuelle konteksten, synes sistnevnte perspektiv å være ureflektert og ikke-tematisert. Utfordringene synes derfor å være at læreren må utvikle en bedre balanse mellom elevenes frihet og selvstyrt læring, og utfordringer som fører til at friluftslivets iboende pedagogikk kombinerer læring av kroppslige ferdigheter og kunnskap om friluftslivet og naturens sosiokulturelle betydning og meningsdimensjoner. På denne måten kan friluftsliv bli mer enn uforpliktende gøy, men stimulerende faglige utfordringer og moro/glede/ tilfredsstillelse. En slik balansegang kan munne ut i betydningen av den reflekterende praktiker og en “riktig” balansegang kan gjøre det lettere å legitimere for bruken av friluftsliv som pedagogisk arena i skolen. Stikkord: Friluftsliv valgfag, elevenes erfarte læreplan, sosiokulturell læring, habitusno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjectvalgfagno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.title"Uforpliktende gøy eller faglig moro?" om elevers selvopplevde læring i friluftsliv valgfagno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record