Show simple item record

dc.contributor.authorOurom, Mari
dc.date.accessioned2013-09-10T11:28:03Z
dc.date.available2013-09-10T11:28:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifierSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicine
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171838
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser utgjør alvorlige helseproblemer i dagens samfunn, og det er dokumentert en overhyppighet av spiseforstyrrelser innen idretten. I de studier som har hatt til hensikt å kartlegge forekomsten av henholdsvis forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser er det anvendt ulike metoder og definisjon av begrepene, og det er derfor vanskelig å vite hva den faktiske forekomsten er. Hensikten med denne oppgaven er å gi en systematisk oversikt over forekomsten av spiseforstyrrelser i idretten. Videre var det ønskelig å fremstille forekomsten av spiseforstyrrelser i forhold til alder og konkurransenivå. Metode: Det ble foretatt systematiske litteratursøk i de ulike elektroniske databasene PubMed, OvidSP, EMBASE & Medline. I tillegg ble det funnet aktuelle artikler via noen av referansene i artikler fra det systematiske litteratursøket. Tverrsnittsundersøkelser hvor konkurransenivå og alder er klart definert og som sammenligner forekomsten av spiseforstyrrelser ble inkludert. Det ble ikke satt en øvre aldersgrense for deltakerne, men de måtte ha fylt 13 år og delta i organisert idrett. Resultater: Det ble inkludert 22 studier, hvorav 15 studier undersøkte forekomsten av forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser blant utøvere på høyt konkurransenivå, fem undersøkte forekomsten blant utøvere på lavere nivå og to studier undersøkte utøvere på både høyt og lavere konkurransenivå. Forekomsten av spiseforstyrrelser blant utøvere på høyt konkurransenivå varierte fra 0% til 32,8% for kvinner, og fra 0% til 8% for menn. For utøvere på lavere konkurransenivå ble det kun inkludert studier som undersøkte forekomsten blant kvinner, og her varierte forekomsten av spiseforstyrrelser fra 18,2% til 35,4%. Resultatene av forekomsten i ulike aldersgrupper varierer fra 3,5% til 22,9% for yngre utøvere, og fra 0% til 20% for eldre utøvere. Konklusjon: Forekomsten av forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser ser ut til å være noe høyere blant utøvere på høyt konkurransenivå sammenlignet med utøvere på lavere konkurransenivå. Det er derimot vanskelig å trekke konklusjoner med hensyn til aldersgrupper da metodiske ulikheter i de inkluderte studiene skaper store variasjoner i resultatene, men det er dokumentert at forekomsten blant unge utøvere på høyt nivå er høy.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectspiseforstyrrelserno_NO
dc.titleForekomst av spiseforstyrrelser i idretten: Sammenheng mellom spiseatferd, konkurransenivå og alder - en litteraturstudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record